Почетна

За училиштето

СУГС „Георги Димитров“ - Скопје се наоѓа во централното градско подрачје на главниот град, на територија на општина Карпош. Во училиштето се образуваат ученици од : - четиригодишно гимназиско образование -тригодишно и четиригодишно стручно образование: шумарско -дрвопреработувачка струка (техничар за мебел и ентериери, техничар за шумарство и пејзажна архитектура и дрвопреработувачка струка–столар )

Повеќе

1 Ученици
1 Професори
1% Успех

Мисија и визија на училиштето

Мисија: • Стекнување на применливи знаења. • Примена на современа образовна технологија. • Следење на трендовите и модернизацијата на образованието преку стручно и професионално усовршување на наставниот кадар. • Подигање на еколошката свест кај учениците. • Развивање на свест кај учениците за меѓуетничка толеранција и соживот

Визија: Стремежот на училиштето е да се создадат услови за изведување на современа и кавлитетна настава преку која ќе се овозможи задоволување на потребите и интересите на учениците, здобивање на квалитетни, трајни и применливи знаења и вештини, нивно развивање во млади луѓе со развиена еколошка свест, свест за значењето на безбедноста, свест за меѓуетничка толеранција и соживот со припадниците на другите етнички заедници за постигнување на општа благосостојба.