Директор

Саша Стоименов

Секретар

Лујза Николовска

Педагог

Цветанка Рангелова

Психолог

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Дефектолог

Мери Стаменковска


Наставници


Актив по македонски јазик и литература

Наташа Ацевска

Злата Порчиќ

Лиле Новевска

Емилија Туфа

Данијела Николиќ

Виолетка Стојановска

Марина Иванова

Лидија Бошковска

Актив по странски јазици

Билјана Велкова

Јасна Станковиќ

Светлана Караѓозова

Весна Аврамовска

Билјана Георгиевска

Валентина Таневска Петковиќ

Јулијана Јозиќ

Билјана Пејовска

Марија Крепиева

Анита Сталевска

Ирена Мироска

Мартина Јовановска

Ленче Мишева

Актив по математика, информатика и информатичка технологија

Ана Костовска

Јасмина Маркоска

Атина Бабовиќ

Елена Трајковска

Катерина Георгиевска

Валентина Анастасова

Надица П. Цветковска

Данијела Ѓорѓевиќ

Викторија СарвановскаАктив по природни науки

Марија Велевска

Јован Јанушески

Наташа Кочоска

Елена Влахова Јордановска

Сузана Тунтева

Ружица Момиќ

Маргарита Ѓорѓиевска Динева

Верица Јакимовиќ

Маргарита Грнчиштанова

Нада Јанковиќ

Елеонора Дамовска

Лилјана Војнеска

Актив по општествени науки

Сузана Димитриевска

Марина Левајковска

Ирена Неделковска

Надица Т. Јанева

Ристо Чулев

Трајче Серафимовски

Љупчо Костадиновски

Весна Петрова

Анџела Пешиќ

Актив по културно - спортски активности

Марјан Стојановски

Жанина Јаневска

Бојан Маневски

Владимир Пејковски

Бранко Аврамовски

Саша Цветковски

Маријана М. Симовска

Лидија Г. Пејковска

Данило Станковиќ

Јулија Карамитрова Огненовска

Актив по стручни предмети од дрвопреработувачка и шумарска струка

Александар Ѓорѓиевски

Елена Андонова

Делчо Марковски

Ивона Гиевска

Оливер Стојановски

Катерина Пренкова

Горан Дејановиќ

Силвана Петковска

Снежана Арсевска

Тања Ананиева

Добри Петровиќ